UREĐENJE PLATOA I PRILAZNE RAMPE U LUCI PODURINJ

NAZIV PROJEKTA:

Uređenje platoa i prilazne rampe u luci Podurinj
Luka otvorena za javni promet županijskog značaja – luka Kostrena– Lučki bazen Podurinj

INVESTITOR: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

PROJEKTANT: Fluming d.o.o. Rijeka
IZVOĐAČ RADOVA: Građevinski obrt Franjo Turk, Prezid
VRIJEDNOST PROJEKTA: 234.593 kn

KRATKI OPIS PROJEKTA
• Građevinski radovi na dovršetku uređenju platoa u luci Podurinj: popravak tamponskog sloja i asfaltiranje platoa
• Uređenje prilazne rampe platou

FINANCIRANJE PROJEKTA:
Općina Kostrena – 200.000 kn
ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena – 35.000 kn
Nadzor nad gradnjom – ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena – 18.750 kn

UREĐENJE PRIOBALNOG PODRUČJA UZ SJEVEROISTOČNI KRAJ PODMORSKOG TUNELA U BAKRU

NAZIV PROJEKTA:

Uređenje priobalnog područja uz sjeveroistočni kraj podmorskog tunela u Bakru
Luka otvorena za javni promet županijskog značaja – luka Bakar– Lučki bazen Senjska

INVESTITOR: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena

PROJEKTANT: Marecon d.o.o. Rijeka
VRIJEDNOST PROJEKTA: 6.500.000 kn

KRATKI OPIS PROJEKTA
Način izvođenja radova i cjelokupna investicija utvrđena je Glavnim projektom izrađenim od strane trgovačkog društva Marecon d.o.o. iz prosinca 2019. godine, te Troškovnikom, a sve sukladno pravomoćnoj Građevinskoj dozvoli (KLASA: UP/I-361-03/19-06/324, URBROJ: 2170/1-03-01/11-19-12 od 09. travanj 2020. godine) izdranoj od strane Primorsko-goranske županije, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Predmetni se zahvat nalazi u gradu Bakru, na njegovoj istočnoj obali, u sjeverozapadnom dijelu Bakarskog zaljeva. Pod upravljanjem je Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena, a dijelom pod ingerencijom Grada Bakra. Uređenje priobalnog područja se predviđa na površinama katastarske općine Bakar, na dijelu k.č. 1883/1, na noforomiranoj k.č. 3012 te na dijelu priobalnog mora. Površina obuhvata zahvata je oko 2.075 m2.
Obalnu liniju se na južnom dijelu prostora predviđa korigirati izvedbom obalnog zida, sa zapadne strane se planira rekonstruirati postojeći, a s istočne se strane planira u jednom dijelu uklapanje u postojeći gat, a u dubljem moru ispred gata, izvedba novog obalnog zida. Obalni rub izvodi se i rekonstruira kao masivni plitko temeljeni obalni zid ukupne razvijene dužine od cca 64 metra.U kontekstu industrijskog okruženja, obrada partera se predviđa brušenim betonskim pločama veće površine izvedenim in situ, a kamene poklopnice i popločenje su poveznica na tradicijsko kameno popločenje luke Bakar, na koju se prostor izravno nastavlja.
Predmetnom nabavom predviđeno je i izvođenje radova, odnosno postava 2 plutajuća elementa u svrhu priveza plovila,dužine 20,0m i širine min. 5,0m koji će biti povezani sa kopnom preko pristupnog mostića. Plutajući elementi biti će pričvršćeni za morsko dno preko sidrenog sustava a prvi element do kopna biti će povezan lancima za obalni zid.
FINANCIRANJE PROJEKTA:
Ministarstvo mora prometa i infrastrukture – 5.000.000 kn
Primorsko-goranska županija – 500.000 kn
Grad Bakar -1.000.000 kn
Projektna dokumentacija izrađena i financirana – Grad Bakar i ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena
Nadzor nad gradnjom – ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena

IZGRADNJA VEZOVA U LUCI KRALJEVICA, U LUKAMA BAKARAC I DOBRA TE KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KRALJEVICA – LUČKI BAZEN CAROVO

NAZIV PROJEKTA:
Izgradnja komunalnih vezova u luci Kraljevica – lučki bazen Carovo
Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja – luka Kraljevica – Lučki bazen Carovo
INVESTITOR: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
PROJEKTANT: Marecon d.o.o. Rijeka
IZVOĐAČ RADOVA: BSK commerce d.o.o., Rijeka
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 8.085.000 kn od čega je izgradnja 7.300.000 kn
KRATKI OPIS PROJEKTA: U sklopu izgradnje lučkog bazena Carovo planira se izgradnja armirano-betonskih pasarela kojima bi se zamijenila izvedena divlja izgradnja improviziranih i vrlo opasnih mulića koji su u katastrofalnom stanju i koji će se ukloniti. Novo planirane pasarele približno će pratiti liniju danas privezanih plovila u uvali. Ukupno se gradi 5 pasarela ukupne dužine 282 m i površine 1.102,10m2. Predviđen je privez  plovila sa vanjske strane pasarela (110 vezova) i sa mogućnošću priveza manjih plovila sa unutarnje strane. Prva pasarela projektirana je na način da omogući pristup osobama sa invaliditetom sukladno Praviniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
CILJ PROJEKTA: Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike.
FINANCIRANJE: financiranje projekta je planirano kroz dvije proračunske godine: 2018/2019.
RADOVI:

  • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: 6.300.000 kn
  • Primorsko – goranska županija: 1.000.000 kn

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I NADZORI NAD GRADNJOM:

  • Primorsko  – goranska županija – 60.000 kn
  • ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena – 725.452 kn

Izgradnja vezova u luci Kraljevica, Bakarac i Dobra

24. listopada 2013. godine sklopljen je koncesijski ugovor za Koncesiju za gospodarsko korištenje dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica sa tvrtkom “Sky Deal” d.o.o. iz Šibenika, Biskupa Jeronima Milete 33.

Trajanje koncesije: 29 godina
Ukupno ulaganje koncesionara: 22.659.095 kn bez PDV-a

Specifikacija vezova Kraljevica:
Kategorija plovilaDužina (m)Broj plovila
V10 – 1239
Ukupno39

Specifikacija vezova Bakarac i Dobra
Kategorija plovilaDužina (m)Broj plovila
III6 - 853
III8 - 1050
Ukupno103

Video prezentaciju projekata pogledajte ovdje