Luka Bakarac

luka otvorena za javni promet lokalnog značaja

Lokacija: Sjeverni Jadran, Bakarski zaljev, Naselje Bakarac.     Geo-pozicija: φ = 45o16,8 N; λ = 014o35,0 E

Luka se sastoji od operativnog zaštitnog gata i obale za komunalni i nautički vez brodica. Dio lučkog područja namjenjeno za područje koncesije ukupne površine 9.338,47m2 od toga kopneni dio površine 1.415,41m2 te morski dio površine 7.923,06 m2.

Operativna obala: dužina 29 m; širina 3 m; dubina 1.5 do 2.5 m namjenjena za pristajanje manjih turističkih i drugih plovila.

Komunalni vezovi: ukupno ima 58 vezova od toga:

  • od br. 1 do br.46 nalaze se u “portiću” Bakarac najveće dužine plovila do 6,3 m.i širine 2.5 m.(samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta). Od.br. 47 do br.50 nalaze se sa vanjske strane lučice “mala riva” najveće dužine plovila do 7,00m. i širine 2,5m (samo u slučajevima gdje širina veza to dopušta). Sidrište je namjenjeno komunalnim vezovima:
  • od br.51 do br. 58 za plovila dužine 5,00m do 8,00 m i širine 2,8m.

Nautičkih vezova : ukupno ima 4 nautička veza koja se nalaze u produžetku operativne rive prema ulazu u lučicu u dužini od 10 m;dubina od 1 do 2 m sa najvećom dužinom plovila do 7 m i širinom 2,5m . Dio luke od “male rive” do plaže predviđen je za nautičke vezove.

Istezalište: dio luke gdje se nalazi istezalište mora bitit slobodno i koristi se tokom cijele godine

Sadržaji u luci: nema

Napomena:
Plovila veće dužine/širine koja su zatečena na vezovima predviđenim za manja plovila će se u dogledno vrijeme premjestiti na odgovarajuće vezove.