Archives

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave

Na temelju članka 10. Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave roba, radova i usluga za Županijsku lučku upravu Bakar-Kraljevica-Kostrena (KLASA: 342- 21/15-01/10; URBROJ:2170/01-20-23 od 26.svibnja 2023. godine, Ravnateljica ZLU Bakar-Kraljevica-Kostrena dana 21. studeni 2023. godine upućuje slijedeći

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave radova na sanaciji štete od nevremena za luku Kostrena bazen Podurinj, evidencijski broj nabave EV-N-09/23

Pročitaj više
OBAVIJEST O RADNOM VREMENU TIJEKOM BOŽIČNO-NOVOGODIŠNJIH PRAZNIKA

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora, ured Županijske lučke uprave Bakar Kraljevica-Kostrena neće biti otvoren za rad sa strankama u period od 27. 12. 2022. do 8. 1. 2023.

S radom započinjemo 9. 1. 2023. godine.

U navedenom periodu neće biti moguće koristiti usluge dizalice u lukama Črisnjeva i Kraljevica.

Za sve hitnoće korisnicima je na raspolaganju broj mobilnog telefona 091/1815-100.

Pročitaj više
Obavijest o početku radova na sanaciji rivice u luci Podurinj

Obaviještavamo Vas da u ponedjeljak 09.siječnja 2023.godine počinju radovi na sanaciji rivice na kojoj su privezana plovila korisnika komunalnih vezova od broja 29 do broja 60. Radi nesemetanog odvijanja radova potrebno je da navedeni korisnici uklone plovilo sa veza najkasnije do 8.siječnja 2023.godine. .

Za vrijeme trajanja radova osiguran je smještaj plovila na platou uz dizalicu bez plaćanja naknade. Ujedno, osigurano je dizanje i spuštanje plovila natrag u more također bez plaćanja naknade.

Za sve dogovore možete kontaktirati lučkog redara Kukuljan Alana na broj 091/1815- 100.

Pročitaj više
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU – Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovnih objekata na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), članka 61. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 72/2021), Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena provodi:

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU U CILJU DONOŠENJA:

Plana za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovnih objekata na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRT PLANA:

8 dana od dana objave na internetskoj stranici Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena (ovdje), odnosno zaključno s datumom 5.11.2022. godine.

ADRESA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA I MIŠLJENJA NA NACRT PLANA:

 • pisanim putem na adresu:

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a
51262 Kraljevica
s naznakom: Savjetovanje s javnošću na Plan za prihvat i rukovanje otpadom

Plan za prihvat i rukovanje otpadom i ostacima tereta s plovnih objekata na području pod upravljanjem Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena možete preuzeti u nastavku:

Pročitaj više
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave radova za “Sanaciju rivice u luci Podurinj”

Evidencijski broj nabave EV-N-12/22
CPV 45244000-9 –Pomorski građevinski radovi
Sukladno članku 3. točki 3. i članku 200. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) te Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj 65/2017) izrađena je Dokumentacija o nabavi koja čini podlogu za izradu ponude u ovom postupku javne nabave.

Pročitaj više
Obavijest korisnicima vezova u lučici Podurinj

Zbog najavljenog dolaska i istovara barže (INA), u periodu od 28. 1. do  8. 2. 2022. neće biti moguće uploviti/isploviti iz lučice Podurinj iz razloga što će jedan konop ići preko ulaza u lučicu pa veće barke i jedrilice neće moći izlaziti/ulaziti u lučicu.

Zahvaljujemo na razumijevanji i strpljenju.

No attachments were found.

Pročitaj više
Obavijest o radnom vremenu tijekom božićno-novogodišnjih praznika

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora ured Županijske lučke uprave Bakar Kraljevica-Kostrena neće biti otvoren za rad sa strankama u periodu od 27. 12. 2021. do 7. 1. 2021.

S radom započinjemo 10. 1. 2022. godine.

U navedenom periodu neće biti moguće koristiti usluge dizalice u lukama Črišnjeva i Kraljevica.

Za sve hitnoće korisnicima je na raspolaganju broj mobilnog telefona 091/6015-707.

Pročitaj više
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

Na temelju članka 7. točke 8. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 4/14, 14/14 – pročišćeni tekst i 36/14), članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena (KLASA: 342-21/14-01/08; URBROJ: 2170/01-20-14-5 ), te sukladno odredbama  Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena od 11. listopada 2021. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

Pročitaj više
Obavijest o radnom vremenu tijekom božićno-novogodišnjih praznika

Zbog korištenja kolektivnog godišnjeg odmora ured Županijske lučke uprave Bakar Kraljevica-Kostrene neće biti otvoren za rad sa strankama u periodu od 23. prosinca 2020. do 6. siječnja 2021.

U navedenom periodu neće biti moguće koristiti usluge dizalice u lukama Črišnjeva i Kraljevica.

Za sve hitnoće korisnicima je na raspolaganju broj mobilnog telefona 091/6015-707.

 

Pročitaj više
ČESTITKA POVODOM BLAGDANA SV. NIKOLE

Svim pomorcima, ribarima i ljudima koji žive s morem i od mora, čestitamo blagdan sv. Nikole. Posebne čestitke upućujemo građanima Kraljevice i mještanima Kostrene koji danas slave svojeg zaštitnika.

Pročitaj više
Važniji propisi

VAŽNIJI PROPISI

Pročitaj više
Korisne informacije

Najćešća pitanja korisnika

Pitanje: Kako predati zamolbu za korištenje komunalnog veza?
Odgovor: Dodjela stalnog veza u komunalnom dijelu luke vrši se Sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena. Pravilnik se nalazi u rubrici pravilnici.

Pitanje: Kako rezervirati vez u nautičkom dijelu luke?
Odgovor: Prijave za nautički/sezonski vez zaprimamo do 1. travnja tekuće godine. Prijave se mogu dostaviti e-mailom a trebaju sadržavati:

 • Adresu zainteresiranog korisnika;
 • Kontakt broj;
 • Kopiju plovidbene dozvole plovila;
 • Za koju luku je korisnik zainteresiran;
 • Vremenski period boravka na vezu.

Nakon prikupljenih prijava zainteresirane korisnike ćemo najkasnije do 15. travnja tekuće godine obavijestiti o rezultatu prijave i nakon toga rezervirati vez.

KORISNI LINKOVI

Pročitaj više
UPUTSTVO ZA POSTUPANJE KORISNIKA PRAVA NA OSLOBOĐENJE PLAĆANJA TROŠARINE NA POGONSKO GORIVO ZA PLOVIDBU

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Uputstvo za postupanje korisnika prava na oslobođenje plaćanja trošarine na energente koje koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu.

– POPIS – TABLICA 1 ZA PLAVI DIZEL – Trgovački i putnički brodovi (.pdf) – izmjena 29.05.2020.
– POPIS – TABLICA 2 ZA PLAVI DIZEL – Riječna plovidba (.pdf) – izmjena 22.05.2020.
– POPIS – TABLICA 3 ZA PLAVI DIZEL – Linijski brodovi (.pdf) – izmjena 10.01.2020.
– POPIS – TABLICA 4 ZA PLAVI DIZEL – Javni brodovi i brodice (.pdf) – izmjena 29.05.2020.
– POPIS – TABLICA 5 ZA PLAVI DIZEL za brodice (.pdf) – izmjena 29.05.2020.
– POPIS – TABLICA 6 ZA PLAVI DIZEL za jahte (.pdf) – izmjena 29.05.2020.
– OBRAZAC ZAHTJEVA – ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O GODIŠNJOJ KVOTI POTROŠNJE GORIVA U POMORSKOJ PLOVIDBI U 2020. GODINI ZA BRODICE, RIBARSKE BRODOVE I JAHTE (.pdf / .docx)
– OBRAZAC ZAHTJEVA – ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O GODIŠNJOJ KVOTI POTROŠNJE GORIVA U POMORSKOJ PLOVIDBI U 2020. GODINI ZA PUTNIČKE I TRGOVAČKE BRODOVE (.pdf)
– OBRAZAC OBAVIJESTI – O STANJU PREOSTALIH NEPOTROŠENIH KOLIČINA PLINSKOG ULJA OBOJANOG PLAVOM BOJOM (.docx)
OBRAZAC ZAHTJEVA – ZA RJEŠENJE O  ODREĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE ZA POGONSKO GORIVO U RIJEČNOJ PLOVIDBI ZA  2020. GODINU (.pdf)
NAPOMENA
– podatci u ovoj tablici podložni su izmjenama i dopunama

 Zakonom o trošarinama i pratećim Pravilnikom o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, obuhvaćen je širok krug korisnika i gospodarstvenika s pravom oslobađanja od plaćanje trošarine na energente za pogon odgovarajućih plovnih objekata i plovila registriranih za gospodarske svrhe.

Plovila odnosno plovni objekti registrirani za djelatnost ribarstva pravo na pogonsko gorivo za plovidbu bez plaćanja trošarine ostvaruju po drugoj pravnoj osnovi, te sa na njih predmetno Uputstvo ne odnosi.Zakonom o trošarinama (NN. br. 22/13,32/13, 81/13, 100/15 i 120/15) u članku 101. stavak 1. točka 2. propisano je da se trošarina ne plaća na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu, uključujući ribolov i električnu energiju proizvedenu na plovilu, osim uporabe plovnih objekata i plovila za privatne svrhe.

Člankom 92. stavak 3. Zakona propisano je da su korisnici prava na potrošnju energenata koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu iz članka 101. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona fizičke i pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik, odnosno očevidnik kao vlasnici, brodari ili korisnici leasinga plovnih objekata ili plovila sukladno posebnom propisu.

Stavkom 8. navedenog članka Zakona propisano je da ministar financija, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za poslove poljoprivrede te ministra nadležnog za poslove pomorstva, pravilnikom propisuje sadržaj, oblik, način korištenja kartice goriva kao i način korištenja i kontrolu potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu i akvakulturi, odnosno plovidbi.

Pročitaj više
O nama

Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica-Kostrena osnovana je radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja luka lokalnog značenja Bakar, Bakarac, Črišnjeva, Kraljevica, Carovo, Trnova, Dumboka, Neriz, Dobra,Lipica, Podurinj i Žurkovo .


Samostalnim radom započela je u siječnju 2000. godine, ravnateljica je Dijana Mihaljević.

Sveukupna dužina operativnih obala iznosi 285 metara. Na lučkom području što se tiče lučke suprastrukture, nalaze se 3 dizalice kapaciteta 3-5 tona. Za zbrinjavanje otpadnih ulja u svim lukama postoje spremnici kapaciteta 500 litara.Lučka uprava na području luka kojima upravlja raspolaže sveukupno s 1095 vezova za brodice.

Sjedište

Adresa: Frankopanska 1a (ured: Obala kralja Tomislava 8), Kraljevica
Telefon: +385 51 281 122
Faks: +385 51 283 055
E-mail: lu-bakar-kraljevica@ri.htnet.hr ili zlubkk@gmail.com
Web: www.zlu-bakar-kraljevica.hr

LukeKomunalni vezNautički vez - sezonskiUkupno
Luka Bakar1618173
Luka Bakarac56-56
Luka Dobra---
Luka Carovo110-110
Luka Kraljevica14411155
Luka Trnova16-16
Luka Črišnjeva13617153
Luka Dumboka33-33
Luka Neriz71-71
Luka Kostrena - bazen Podurinj193-193
Luka Kostrena - bazen Žurkovo139-139
UKUPNO1059361099
Pročitaj više
Izgradnja vezova u luci Kraljevica, u lukama Bakarac i Dobra te komunalnih vezova u luci Kraljevica – lučki bazen Carovo

IZGRADNJA VEZOVA U LUCI KRALJEVICA, U LUKAMA BAKARAC I DOBRA TE KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KRALJEVICA – LUČKI BAZEN CAROVO


Izgradnja komunalnih vezova u luci Kraljevica – lučki bazen Carovo
NAZIV PROJEKTA: Luka otvorena za javni promet lokalnog značaja – luka Kraljevica – Lučki bazen Carovo
INVESTITOR: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
PROJEKTANT: Marecon d.o.o. Rijeka
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 7.300.000 kn
KRATKI OPIS PROJEKTA: U sklopu izgradnje lučkog bazena Carovo planira se izgradnja armirano-betonskih pasarela kojima bi se zamijenila izvedena divlja izgradnja improviziranih i vrlo opasnih mulića koji su u katastrofalnom stanju i koji će se ukloniti. Novo planirane pasarele približno će pratiti liniju danas privezanih plovila u uvali. Ukupno se gradi 5 pasarela ukupne dužine 282 m i površine 1.102,10m2. Predviđen je privez  plovila sa vanjske strane pasarela (110 vezova) i sa mogućnošću priveza manjih plovila sa unutarnje strane. Prva pasarela projektirana je na način da omogući pristup osobama sa invaliditetom sukladno Praviniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama sa invaliditetom i smanjene pokretljivosti.Situacija priveza plovila na novolplaniranom stanju (izvadak iz glavnog projekta CarovoCILJ PROJEKTA: Cilj projekta je izgradnja prvenstveno komunalnih vezova i sigurnost obzirom da su postojeći mulići improvizirani i vrlo upitne sigurnosti za korištenje. Izgradnjom bi se dobili i novi vezovi za nove korisnike.FINANCIRANJE: financiranje projekta je planirano kroz dvije proračunske godine: 2018/2019. U 2018. godini za izgradnju je osigurano ukupno 3.750.000 kn:

 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture: 3.000.000 kn
 • Primorsko – goranska županija: 500.000 kn
 • Grad Kraljevica: 250.000 kn
 • Primorsko  – goranska županija je sufinancirala izradu projektne dokumentacije zajedno sa ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena (ukupno 450.000 kn), a stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova (ukupno 120.000 kn) osigurati će ŽLU.

Izgradnja vezova u luci Kraljevica, Bakarac i Dobra

24. listopada 2013. godine sklopljen je koncesijski ugovor za Koncesiju za gospodarsko korištenje dijelova lokalnih luka otvorenih za javni promet Bakarac, Dobra i Kraljevica sa tvrtkom “Sky Deal” d.o.o. iz Šibenika, Biskupa Jeronima Milete 33.

Trajanje koncesije: 29 godina
Ukupno ulaganje koncesionara: 22.659.095 kn bez PDV-a

Specifikacija vezova Kraljevica:

Kategorija plovila Dužina (m) Broj plovila
V 10 – 12 39
Ukupno 39

Specifikacija vezova Bakarac i Dobra

Kategorija plovila Dužina (m) Broj plovila
III 6 – 8 53
III 8 – 10 50
Ukupno 103

Video prezentaciju projekata pogledajte ovdje

Pročitaj više
Kontakti

ADRESA:
Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena
Frankopanska 1a
51 262 Kraljevica
Ured: Obala Kralja Tomislava 8
51 262 Kraljevica

OBAVIJEST O PRILAGOĐENOM NAČINU RADA ZBOG EPIDEMIJE COVID-19

TELEFONI:

Ured: 051/281 122
Ravnateljica: Dijana Mihaljević, 051/281-122
Lučki redar – dizaličar: Mladen Ahel, 091/ 601 5707
Lučki redar Podurinj-Žurkovo: Alan Kukuljan, 091/18 15 100

E-mail: lu-bakar-kraljevica@ri.t-com.hr  ili zlubkk@gmail.com
Web: www.zlu-bakar-kraljevica.hr
Fax: 051/283 055

RADNO VRIJEME UREDA:
Ponedjeljak – petak: 8:00 do 16:00 sati

UREDOVNO VRIJEME ZA STRANKE:
Ponedjeljak: 8:00 do 12:00 sati
Srijeda: 8:00 do 12:00 sati

Pročitaj više
Politika zaštite osobnih podataka
Molimo vrlo pažljivo i potpuno pročitajte Politiku zaštite osobnih podataka (dalje u tekstu: Politika). Molimo Vas da Politiku povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene koje će biti prikazane na stranici.

Pristupom na našu web stranicu potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima korištenja. Vaši osobni podaci ne prikupljaju se pregledavanjem naše službene web stranice.Službenom web stranicom www.zlu-bakar-kraljevica.hr upravlja voditelj obrade – ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA sa sjedištem u Kraljevici na adresi: Frankopanska 1a, OIB: 33988117113.ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA prikuplja podatke o ispitanicima koji su potrebni za ispunjenje usluga koje pružamo te se obvezujemo zaštititi osobne podatke sadašnjih i budućih ispitanika u skladu sa UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAŠTITI POJEDINACA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA I O SLOBODNOM KRETANJU TAKVIH PODATAKA (GDPR) (dalje u tekstu: Uredba). Obrada podataka podliježe zakonitoj obradi na temelju članka 6. Uredbe.Svi podaci o ispitanicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenicima kojima su ti podaci nužni u obavljanju svojih dužnosti. Svi zaposlenici ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA odgovorni su za poštivanje načela obrade osobnih podataka i zakonitosti obrade.ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA BAKAR-KRALJEVICA-KOSTRENA prije zaprimljenih podataka od ispitanika, informira ispitanika o zakonitosti obrade, uvjetima, svrsi za prikupljanje i obradu podataka kao i podacima o voditelju ove obrade, kontaktnim podacima službenika za zaštitu podataka, pravnom osnovu za obradu podataka, primateljima ili kategorijama primatelja osobnih podataka prema potrebi, razdoblju u kojem će se osobni podaci pohranjivati ili kriterijima kojima se utvrđuje to razdoblje. Osim u navedenu svrhu, Vaše podatke ne dajemo, ne iznajmljujemo, ne prodajemo niti ustupamo trećim privatnim i pravnim subjektima i trećim zemljama.O načinu korištenja prikupljenih podataka, daje se ispitanicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se mogu koristiti za marketinške kampanje.Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka, zahtjeve za ispravak, brisanje, ograničenje i prigovor, molimo uputiti prema službeniku za zaštitu podataka.
Službenik za zaštitu podataka: Simona Dobrić
Adresa: Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica
Telefon: +385 (0)51 281 122
Faks: +385 (0) 51 283 055
E-mail: zlubkk@gmail.com
Uredovno vrijeme za rad sa strankama je ponedjeljkom i srijedom od 08:00 do 12:00 sati.
Više informacija >>

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pročitaj više
Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje na sljedeće moguće načine:

 • putem telefona na broj: +385 (0)51 281-122
 • putem faksa na broj: +385 (0)51 283-055
 • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: zlubkk@gmail.com
 • na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • poštom na adresu: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • osobno na adresu: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena, Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, Hrvatska, ponedjeljkom i srijedom od 08:00 do 12:00.

Uvjeti za ponovnu uporabu informacija:

 • Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.
 • U opravdanim slučajevima tijelo javne vlasti može odrediti uvjete za ponovnu uporabu. U slučaju određivanja uvjeta za ponovnu uporabu njihov sadržaj i primjena ne smiju neopravdano ograničavati mogućnost ponovne uporabe, niti se smiju koristiti kako bi se ograničilo tržišno natjecanje.
 • Uvjeti za ponovnu uporabu informacija ne smiju biti diskriminirajući za iste ili slične vrste informacija, odnosno za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu.
 • Na tijelo javne vlasti koje ponovno koristi svoje informacije kao osnovu za komercijalne aktivnosti koje ne spadaju u djelokrug njegovih javnih poslova primjenjuju se isti uvjeti ka za druge korisnike.
 • Vrste i sadržaj dozvola kojima se utvrđuju ponovne uporabe, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama, pravilnikom uređuje ministar nadležan za poslove uprave.
 • Tijelo javne vlasti dužno je na svojoj internetskoj stranici objaviti dozvole kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Službenik za informiranje:

Simona Dobrić
Županijska lučka uprava Bakar – Kraljevica – Kostrena, Obala kralja Tomislava 8, 51262 Kraljevica, Hrvatska
Tel.: +385 (0)51 281 122
Fax.: +385 (0)51 283 055
E-mail službenika za informiranje: zlubkk@gmail.com

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se ponedjeljkom i srijedom od 08:00 do 12:00 sati.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Naknada za pristup informacijama

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

NAPOMENA:

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova za usluge koje nisu navedene u Kriteriju, tijelo javne vlasti određuje na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje ima tijelo javne vlasti te trošak poštanskih usluga. Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku poštanskih usluga. Korisnik prava na informaciju treba unaprijed u cijelosti položiti očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova. U slučaju da korisnik prava na informaciju u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na informaciju odustao od zahtjeva. Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Naknada za ponovnu uporabu informacija

Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena ne naplaćuje naknadu za ponovnu uporabu informacija kad informacije objavljuje na službenim internetskim stranicama. Prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena može korisniku naplatiti stvarne materijalne troškove ponovne uporabe informacija nastale zbog reprodukcije, davanja na uporabu i dostave informacije kao i ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • 1. tijelo javne vlasti pretežito se financira iz vlastitih prihoda ili
 • 2. korisnik zahtjeva informacije kojima tijelo javne vlasti osigurava odgovarajuće prihode kojim pokriva troškove njihova prikupljanja, izrade, reprodukcije i objave,
 • 3. tijelo javne vlasti određuje naknadu za ponovnu uporabu u skladu s objektivnim, jasnim i povjerljivim kriterijima za izračun troškova ponovne uporabe informacije koje utvrđuje uredbom Vlade Republike Hrvatske a troškovi se izračunavaju u skladu s računovodstvenim pravilima koja se primjenjuju na dotična tijela javne vlasti,
 • 4. ukupan godišnji prihod tijela javne vlasti ostvaren po osnovi naknade troškova ne prelazi troškove prikupljanja, izrade, reprodukcije i pružanja informacije, uključujući razuman povrat ulaganja.

Cjenik za naknadu troškova ponovne uporabe informacija:

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,50 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 2,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 5,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 7,00 kuna
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 220 kuna za 64 GB, 160 kuna za 32 GB, 130 kuna za 16 GB, 60 kuna za 8 GB, 40 kuna za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 1,00 kuna
 • utrošeni sat na pripremu traženih dokumeta – 40,00 kuna

Troškovi dostave ponovne uporabe informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Interni akti

Izvješća

Zahtjevi

Upisnik zahtjev

Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)

Pravni okvir

Pročitaj više
OBAVIJEST PODNOSITELJIMA ZAHTJEVA ZA DODJELU STALNOG VEZA U KOMUNALNOM DIJELU LUKE CAROVO

Temeljem Odluke Upravnog vijeća klasa: 342-21/20-01/05, ur. broj: 2170/01-20-20-13 od 20.ožujka 2020. godine, kojom su se razmatrali i rješavali prigovori podneseni na Konačnu listu prioriteta za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke Carovo, nakon provedbe Odluke došlo je do promjene te u nastavku objavljujemo pročišćenu Konačnu listu prioriteta. Temeljem članka 18. stavak 3. i članka 19. stavak 4. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza u komunalnom dijelu luke, navedena Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Pročitaj više
OBAVIJEST o prilagođenom načinu rada zbog epidemije COVID-19
Po preporuci Nacionalnog stožera civilne zaštite, Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena do daljnjega neće primati stranke. Molimo korisnike da ne dolaze u službene prostorije. 
Za sve potrebne informacije možete nam se obratiti putem slijedećih kontakata:
Ured: 051/281-122
Lučki redar Mladen Ahel: 091/6015-707
Lučki redar Alan Kukuljan: 091/1815-100
E-mail: zlubkk@gmail.com
Pročitaj više
Upravno vijeće, pozivi i zapisnici
Pročitaj više
Svečano obilježena dvadeseta obljetnica županijskih lučkih uprava

URijeci, 19. studenoga 2019., osam županijskih lučkih uprava Primorsko-goranske županije obilježilo je dvadesetu obljetnicu djelovanja, prigodnom svečanošću u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u Rijeci i predstavljanjem monografije »Županijske lučke uprave«, urednice Nade Milošević, pročelnice županijskog Upravnog odbora za pomorsko dobro, promet i veze.

Pročitaj više
Zelena čistka

“Zelena čistka”, najveći je ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj i dio je globalnog pokreta World Cleanup Day koji se 21. rujna održava diljem svijeta.

Pročitaj više
U Kraljevici svečano otvorena luka Carovo

U Kraljevici je održano svečano otvorenje luke otvorene za javni promet Carovo, projekta Primorsko-goranske županije, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i ŽLU Bakar-Kraljevica-Kostrena vrijednog 8 milijuna kuna.

Pročitaj više
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja luke Kraljevica, bazen Carovo

NABAVA RADOVA NA IZGRADNJI LUKE KRALJEVICA – LUČKI BAZEN CAROVO
Evidencijski broj nabave: EV-N-12/18
CPV 45244000-9 –Pomorski građevinski radovi
Sukladno članku 3. točki 3. i članku 200. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16, dalje u tekstu: ZJN 2016) te Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine“ broj 65/2017) izrađena je Dokumentacija o nabavi koja čini podlogu za izradu ponude u ovom postupku javne nabave.

 

Pročitaj više
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja

Na temelju članka 7. točke 8. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 4/14, 14/14 – pročišćeni tekst i 36/14), članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena (KLASA: 342-21/14-01/08; URBROJ: 2170/01-20-14-5 ), te sukladno odredbama Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena od 3. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena utvrđuju se slijedeći uvjeti:
– završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:
– životopis,
– izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
– presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
– pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena, Upravno vijeće Županijske lučke uprave, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

POVEZANI DOKUMENTI

Javni natječaja za imenovanje ravnatelja

Pročitaj više

Prilagodba