03. 10. 2017.

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja

by Dud-PR in Nabava - Natječaji

Na temelju članka 7. točke 8. Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 11/99, 22/04, 32/04, 26/09, 24/10, 14/11, 4/14, 14/14 – pročišćeni tekst i 36/14), članka 26. Statuta Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena (KLASA: 342-21/14-01/08; URBROJ: 2170/01-20-14-5 ), te sukladno odredbama Zakona o ustanovama, i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena od 3. listopada 2017. godine, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena raspisuje slijedeći

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena

Za imenovanje ravnatelja Županijske lučke uprave Bakar-Kraljevica-Kostrena utvrđuju se slijedeći uvjeti:
– završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij, čijim završetkom se stječe najmanje 180 ECTS bodova, odnosno završen sveučilišni studiji prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03), u znanstvenom području tehničkih ili društvenih znanosti
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati / kandidatkinje obvezni su uz prijavu na natječaj priložiti:
– životopis,
– izvornik ili presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke određene ovim natječajem
– presliku radne knjižice s osobnim podacima i podacima o radnom stažu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)
– pisani prijedlog plana i programa rada za razdoblje od četiri godine
Ravnatelj se imenuje na četiri godine.
S kandidatima koji ispunjavanju formalne uvjete natječaja provest će se prethodni razgovor.
Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja, na adresu: Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena, Upravno vijeće Županijske lučke uprave, Frankopanska 1a, 51262 Kraljevica, s naznakom: „Prijava na natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati“.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.
Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

POVEZANI DOKUMENTI

Javni natječaja za imenovanje ravnatelja

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)

Prilagodba