Plan nabave


Popis gospodarskih subjekata sa kojima je Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena u sukobu interesa

Na osnovu odredbe članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) Županijska lučka uprava Bakar-Kraljevica-Kostrena nema gospodarskih subjekata sa kojima je u sukobu interesa.