Informacija o luci CAROVO

12. 06. 2019.

Zbog učestalih upita kao  i dezinformacija, koristimo priliku da građane informiramo o situaciji u luci Carovo. Kompletni radovi na gradnji luke Carovo trebali bi biti završeni najkasnije do 30 lipnja. Nažalost, rok se produžio zbog nepovoljnih vremenskih uvijeta cijelo proljeće. ŽLU je, sukladno članku 15. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza na korištenje, osnovalo Povjerenstvo za izradu rasporeda pozicije vezova postojećih korisnika te dodjelu novih vezova u luci Carovo.

Zadaci Povjerenstva su:

  • izrada rasporeda pozicije postojećih korisnika komunalnih vezova u luci Carovo optimizirajući korištenje vezova primjenom faktora vjetra, vala i veličine i vrste polovila, a sve prema pravilima struke;
  • utvrđivanje broja slobodnih (novih) vezova nakon smještaja postojećih korisnika;
  • utvrđivanje prijedloga  Liste priorita za dodjelu novih vezova, sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza na korištenje, temeljem podnesenih Zahtjeva koji se nalaze na „Listi čekanja“.

Povjerenstvo je počelo sa radom i rad povjerenstva će se odvijati u dvije faze. Prva faza  će obuhvatiti raspored pozicije vezova dosadašnjih korisnika, te nakon Odluke o prihvaćanju prijedloga rasporeda koje će donijeti Upravno vijeće ŽLU, korisnici će se moći privezati čim se radovi završe.  Anekse Ugovora o korištenju stalnog veza (mijenjati će se broj veza) potpisivati će se nakon dobivene uporabne dozvole.

U drugoj fazi (nakon dobivene uporabne dozvole) Povjerenstvo će izraditi prijedlog liste dodjele novih vezova na korištenje, te nakon Odluke o prihvaćanju prijedloga dodjele novih vezova koju će donijeti Upravno vijeće ŽLU, potpisati Ugovore o korištenju stalnog veza sa novim korisnicima.Obje liste, kao i Odluke Upravnog vijeća biti će objavljene na web stranici ŽLU, korisnici će biti pravovremeno obaviješteni tako da mogu, uz asistenciju lučkog redara, privezati svoje plovilo.

Županijska lučka uprava
Bakar-Kraljevica-Kostena